ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ
•    HPG là công ty sản xuất thép có thị phần lớn nhất Việt Nam về mảng ống thép (27.5%) và mảng thép xây dựng (23.8%).
•    Trong năm 2018, HPG tiêu thụ thép xây dựng đạt 2.37 triệu tấn (+11.8% yoy), ống thép đạt 653,000 tấn (+12.5%) và tôn mạ đạt 136,000 tấn.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt lần lượt là 56,580 tỷ đồng (+20.7% yoy) và 8,600 tỷ đồng (+7.3% yoy).
ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
•    Dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất sẽ giúp HPG nâng công suất từ 2 triệu tấn/năm lên 7 triệu tấn/năm.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đến năm 2020 của HPG dự báo đạt lần lượt trên 100,000 tỷ đồng và 13,670 tỷ đồng nhờ đóng góp lớn từ dự án Khu liên hợp Dung Quất.
•    Giai đoạn 2 của dự án Dung Quất sẽ sản xuất 3 triệu tấn thép HRC/năm. Đây là sản phẩm thép chất lượng cao để hoàn thiện chuỗi giá trị gia tăng cho HPG trong sản xuất ống thép và tôn mạ.
•    Cơ cấu tài chính lành mạnh, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0.9x và dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng qua các năm sẽ giúp HPG chủ động hơn trong việc trả nợ trong tương lai.
•    Mức tiêu thụ thép đầu người của Việt Nam trong năm 2017 là 210 kg/người thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới và các nước trong khu vực đạt trên 500kg/người.
ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO
•    Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF để định giá cổ phiếu HPG.
•    Giá mục tiêu: HPG được xác định giá hợp lý ở mức 42,800 đồng/cổ phiếu.
•    Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HPG.
•    Rủi ro chính của HPG đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan