SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 20.50 -0.50 (-2.4%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         MST 5.00 0.00 (0.0%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         HVN 40.20 -1.10 (-2.7%)         VGC 21.00 -0.40 (-1.9%)         VGT 12.40 -0.50 (-3.9%)         GEG 20.80 0.20 (1.0%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         CEO 12.30 -0.30 (-2.4%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         TIG 2.50 0.00 (0.0%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         ACB 30.00 -0.50 (-1.6%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         GVR 12.30 -0.90 (-6.8%)         NTC 116.80 0.10 (0.1%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         TNG 21.00 -1.00 (-4.6%)         VGI 24.00 -1.10 (-4.4%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         NDN 12.90 -0.30 (-2.3%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         C69 7.60 -0.10 (-1.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         VEA 51.00 -0.50 (-1.0%)         OIL 13.60 -0.30 (-2.2%)         TTH 4.70 -0.10 (-2.1%)         MPC 47.60 -0.70 (-1.5%)         PFL 0.90 -0.10 (-10.0%)         CTR 24.10 -1.80 (-7.0%)         VMC 21.20 -0.80 (-3.6%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         HDA 9.90 0.00 (0.0%)         VIG 1.40 -0.10 (-6.7%)         G36 5.60 0.50 (9.8%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         QNS 42.70 -0.10 (-0.2%)         PXL 8.00 0.60 (8.1%)         LTG 25.00 -0.10 (-0.4%)         VC3 22.00 -0.20 (-0.9%)         KSQ 2.90 -0.20 (-6.5%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         KVC 1.30 0.00 (0.0%)         C4G 9.90 -0.30 (-2.9%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         DGC 41.80 -0.30 (-0.7%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         TVC 13.10 0.00 (0.0%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         MPT 3.50 -0.10 (-2.8%)         VIB 18.80 -0.20 (-1.1%)         VC7 8.40 -0.20 (-2.3%)         NRC 26.80 -0.20 (-0.7%)         NBC 6.80 -0.10 (-1.5%)         KOS 20.30 -0.50 (-2.4%)         ICC 52.70 1.70 (3.3%)         NNG 5.70 -0.90 (-13.6%)         HPI 15.30 -1.00 (-6.1%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         L35 10.00 -0.10 (-1.0%)         HHG 1.80 0.00 (0.0%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         VIX 8.60 -0.30 (-3.4%)         BCC 7.60 -0.30 (-3.8%)         PVB 18.30 -0.70 (-3.7%)         VOC 14.60 0.20 (1.4%)         VAT 2.10 -0.10 (-4.6%)         AAV 9.50 0.00 (0.0%)         VCG 28.00 -0.30 (-1.1%)         ITQ 3.10 -0.10 (-3.1%)         CDO 1.00 0.00 (0.0%)         MSR 20.40 -0.10 (-0.5%)         DVN 16.80 0.00 (0.0%)         THT 8.30 -0.20 (-2.4%)         DDG 20.90 0.00 (0.0%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         QHW 16.00 0 (0.0%)         CHS 8.60 0.00 (0.0%)         VTK 31.00 -0.30 (-1.0%)         CVN 19.50 1.00 (5.4%)         TKC 25.50 -0.60 (-2.3%)         TAR 30.00 0.00 (0.0%)         TCW 19.20 0.70 (3.8%)         HVT 52.00 0.00 (0.0%)         L14 38.60 -0.40 (-1.0%)         XPH 5.40 -0.40 (-6.9%)         CSI 33.90 4.40 (14.9%)         SWC 12.60 0.10 (0.8%)         DDV 8.50 0.00 (0.0%)         PPS 7.60 0.00 (0.0%)         PVL 1.80 0.00 (0.0%)         S99 7.60 0.00 (0.0%)        
Báo cáo quản trị 
Năm 2015

      
Năm 2014


     
Năm 2013

Năm 2012