ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
SPP - Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2019)

1.      Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

2.      Địa chỉ trụ sở chính: Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

3.      Số điện thoại: (028) 38162765   

4.      Số Fax: (028) 381552627

5.      Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không

6.      Cổ phiếu chào bán:  

-      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

-      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

-      Số lượng đăng ký chào bán: 16.880.000 cổ phiếu

7.      Khối lượng vốn cần huy động: 168.800.000.000 đồng

8.      Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để bổ sung vốn đối ứng thực hiện đầu tư dự án “DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SAPLASTIC LONG AN” và bổ sung vốn lưu động Công ty.

9.      Giá bán ra công chúng:  10.000 đồng/ cổ phiếu

10.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11.  Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 24/06/2019 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần.

12.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

12.1 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu

-      Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản.

-      Đối với cổ đông chưa lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

12.2 Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

-      Bản cáo bạch được đăng tải tại website: https://www.eves.com.vn

https://www.saplastic.com.vn

 

+        Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

+        Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

+        Số tài khoản: 1012941062

+     Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

+     Địa chỉ: Số 41-4-45 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

+     ĐT: 028. 38211112 – Fax: 028.38230204

 

Tp.HCM, ngày 02  tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

 

 


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan