SHS 10.30 -0.90 (-8.0%)         PVS 24.40 -1.90 (-7.2%)         IDC 48.30 -4.60 (-8.7%)         BSR 21.60 -1.40 (-6.1%)         CEO 23.90 -2.50 (-9.5%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.20 -1.90 (-7.3%)         TAR 27.90 0.00 (0.0%)         C4G 13.90 -0.60 (-4.1%)         IDJ 13.00 -0.90 (-6.5%)         PVC 19.10 -1.70 (-8.2%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.30 -0.40 (-5.2%)         PAS 7.80 -0.70 (-8.2%)         ABB 10.10 -0.50 (-4.7%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         SBS 8.00 -0.60 (-7.0%)         MBS 16.10 -1.10 (-6.4%)         TNG 21.70 -1.50 (-6.5%)        
Báo cáo quản trị 
Năm 2021
  • EVS_CBTT_Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021Tải tệp tin
Năm 2020
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công tyTải tệp tin
Năm 2019
Năm 2015

      
Năm 2014


     
Năm 2013

Năm 2012