SHS 10.30 -0.90 (-8.0%)         PVS 24.50 -1.80 (-6.8%)         IDC 48.30 -4.60 (-8.7%)         BSR 21.90 -1.10 (-4.8%)         CEO 23.90 -2.50 (-9.5%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         HUT 24.20 -1.90 (-7.3%)         TAR 28.40 0.50 (1.8%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         C4G 14.00 -0.50 (-3.5%)         IDJ 12.80 -1.10 (-7.9%)         PVC 19.60 -1.20 (-5.8%)         VHG 3.40 -0.10 (-2.9%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.20 -0.50 (-6.5%)         ABB 10.10 -0.50 (-4.7%)         PAS 7.80 -0.70 (-8.2%)         SBS 8.00 -0.60 (-7.0%)         MBS 16.20 -1.00 (-5.8%)         TNG 21.70 -1.50 (-6.5%)        
Quản trị Công ty