Tin EVS 11/05/2023

Thông báo bổ sung mã cổ phiếu SGT (HOSE) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại EVS