SHS 10.40 -0.80 (-7.1%)         PVS 24.40 -1.90 (-7.2%)         IDC 48.20 -4.70 (-8.9%)         BSR 21.70 -1.30 (-5.7%)         CEO 23.90 -2.50 (-9.5%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.20 -1.90 (-7.3%)         TAR 27.80 -0.10 (-0.4%)         C4G 13.80 -0.70 (-4.8%)         IDJ 12.80 -1.10 (-7.9%)         PVC 19.10 -1.70 (-8.2%)         AMV 6.80 -0.40 (-5.6%)         TVC 7.20 -0.50 (-6.5%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         PAS 7.80 -0.70 (-8.2%)         ABB 10.10 -0.50 (-4.7%)         SBS 7.90 -0.70 (-8.1%)         MBS 15.90 -1.30 (-7.6%)         BII 3.60 -0.10 (-2.7%)        
BÁO CÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
CHI TIẾT