STB 19.40 -1.05 (-5.1%)         HPG 37.05 1.15 (3.2%)         SSI 27.50 1.70 (6.6%)         DXG 25.00 -1.85 (-6.9%)         SHS 15.00 0.90 (6.4%)         GEX 20.40 -0.20 (-1.0%)         VPB 29.70 0.70 (2.4%)         PVS 25.40 2.30 (10.0%)         SHB 12.80 0.00 (0.0%)         TCB 34.50 0.70 (2.1%)         HAG 8.13 0.37 (4.8%)         HQC 5.18 0.14 (2.8%)         POW 11.85 0.40 (3.5%)         VND 22.95 1.00 (4.6%)         HSG 21.30 0.05 (0.2%)         FLC 6.88 0.20 (3.0%)         ROS 4.80 0.29 (6.4%)         DIG 50.00 0.85 (1.7%)         MBB 24.90 0.80 (3.3%)         PVD 17.45 0.95 (5.8%)        
HỖ TRỢ
CHI TIẾT