HQC 2.68 -0.15 (-5.3%)         HPG 41.35 -0.25 (-0.6%)         STB 18.95 -0.25 (-1.3%)         ROS 3.70 0.06 (1.7%)         FLC 5.27 -0.01 (-0.2%)         SHB 16.50 -0.40 (-2.4%)         TCB 34.00 0.10 (0.3%)         MBB 24.20 -0.20 (-0.8%)         ITA 7.69 -0.28 (-3.5%)         HAG 5.59 -0.27 (-4.6%)         PVD 20.90 -0.65 (-3.0%)         DLG 2.02 -0.05 (-2.4%)         LPB 13.70 -0.10 (-0.7%)         SSI 33.50 -0.30 (-0.9%)         HUT 4.80 0.00 (0.0%)         POW 13.95 0.10 (0.7%)         KBC 37.70 0.90 (2.5%)         TCH 23.75 -0.60 (-2.5%)         PVS 18.90 0.00 (0.0%)         ACB 27.80 -0.10 (-0.4%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan