ROS 3.64 -0.10 (-2.7%)         SHB 16.90 -1.70 (-9.1%)         STB 19.20 -1.40 (-6.8%)         HQC 2.83 -0.21 (-6.9%)         FLC 5.28 -0.26 (-4.7%)         DLG 2.07 -0.15 (-6.8%)         HUT 4.80 -0.30 (-5.9%)         HPG 41.60 -3.00 (-6.7%)         TCB 33.90 -2.30 (-6.4%)         MBB 24.40 -1.80 (-6.9%)         ITA 7.97 -0.59 (-6.9%)         SSI 33.80 -2.50 (-6.9%)         ART 5.90 0.10 (1.7%)         HAG 5.86 -0.44 (-7.0%)         LPB 13.80 -0.95 (-6.4%)         PVS 18.90 -2.00 (-9.6%)         POW 13.85 -0.90 (-6.1%)         KLF 2.80 -0.20 (-6.7%)         BSR 12.30 0 (0.0%)         CTG 35.90 -2.70 (-7.0%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan