STB 15.60 -0.05 (-0.3%)         ITA 5.50 0.02 (0.4%)         TCH 19.70 -0.35 (-1.8%)         CTG 34.70 0.90 (2.7%)         HSG 18.40 -0.15 (-0.8%)         MBB 20.95 -0.05 (-0.2%)         HPG 36.95 0.10 (0.3%)         HAG 4.69 0.15 (3.3%)         TCB 24.80 -0.20 (-0.8%)         POW 11.55 0.15 (1.3%)         PVD 13.50 0.25 (1.9%)         DXG 14.85 0.45 (3.1%)         HBC 13.95 0.35 (2.6%)         TDH 8.29 0.54 (7.0%)         LPB 11.65 -0.20 (-1.7%)         NKG 13.05 0.70 (5.7%)         LDG 6.82 0.16 (2.4%)         BSR 7.30 0 (0.0%)         VPB 27.80 -0.50 (-1.8%)         SHB 17.00 -0.30 (-1.7%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan