ROS 7.54 0.13 (1.8%)         HQC 6.87 0.22 (3.3%)         HAG 8.80 0.10 (1.2%)         POW 14.15 0.15 (1.1%)         SSI 54.00 -1.20 (-2.2%)         FLC 15.00 -0.50 (-3.2%)         ITA 13.05 -0.30 (-2.3%)         DXG 32.20 -1.05 (-3.2%)         GEX 44.00 -1.85 (-4.0%)         HHV 25.50 0 (0.0%)         STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         HPG 48.60 -0.40 (-0.8%)         SCR 20.30 -0.40 (-1.9%)         SHB 23.55 0.00 (0.0%)         VPB 37.00 -0.90 (-2.4%)         TTF 11.35 0.00 (0.0%)         HNG 9.00 0.11 (1.2%)         LDG 13.90 -0.10 (-0.7%)         VHG 7.00 0 (0.0%)         HBC 25.60 -1.30 (-4.8%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ