HQC 2.70 -0.13 (-4.6%)         ROS 3.84 0.20 (5.5%)         SHB 16.70 -0.20 (-1.2%)         HPG 42.45 0.85 (2.0%)         TCB 34.20 0.30 (0.9%)         STB 19.10 -0.10 (-0.5%)         MBB 24.45 0.05 (0.2%)         HAG 5.71 -0.15 (-2.6%)         HUT 4.80 0.00 (0.0%)         FLC 5.30 0.02 (0.4%)         ITA 7.94 -0.03 (-0.4%)         PVD 20.80 -0.75 (-3.5%)         DLG 2.07 0.00 (0.0%)         PVS 19.00 0.10 (0.5%)         KBC 38.20 1.40 (3.8%)         SSI 33.60 -0.20 (-0.6%)         CTG 35.70 -0.20 (-0.6%)         LPB 13.85 0.05 (0.4%)         ACB 28.05 0.15 (0.5%)         HNG 14.10 -0.35 (-2.4%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công Nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan