TCB 22.50 -0.80 (-3.4%)         HPG 30.30 -1.10 (-3.5%)         STB 13.15 -0.15 (-1.1%)         FLC 4.30 0.27 (6.7%)         ACB 23.60 -0.80 (-3.3%)         GEX 18.95 -1.05 (-5.3%)         ITA 4.40 -0.30 (-6.4%)         HSG 14.90 -0.45 (-2.9%)         TCH 18.30 -1.30 (-6.6%)         ROS 2.18 -0.05 (-2.2%)         VRE 25.50 -1.50 (-5.6%)         VPB 23.30 -1.05 (-4.3%)         HAG 4.50 -0.15 (-3.2%)         CTG 29.90 -0.85 (-2.8%)         MBB 17.50 -0.40 (-2.2%)         HQC 1.66 -0.03 (-1.8%)         POW 9.68 -0.23 (-2.3%)         SSI 16.60 -0.60 (-3.5%)         HBC 9.99 -0.31 (-3.0%)         GVR 13.40 -0.70 (-5.0%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công Nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu