TCB 22.40 -0.90 (-3.9%)         HPG 30.40 -1.00 (-3.2%)         STB 13.10 -0.20 (-1.5%)         FLC 4.30 0.27 (6.7%)         ACB 23.80 -0.60 (-2.5%)         ITA 4.45 -0.25 (-5.3%)         GEX 19.00 -1.00 (-5.0%)         TCH 19.00 -0.60 (-3.1%)         HSG 14.95 -0.40 (-2.6%)         VRE 25.50 -1.50 (-5.6%)         ROS 2.18 -0.05 (-2.2%)         VPB 23.20 -1.15 (-4.7%)         CTG 29.90 -0.85 (-2.8%)         HAG 4.50 -0.15 (-3.2%)         MBB 17.55 -0.35 (-2.0%)         HQC 1.67 -0.02 (-1.2%)         POW 9.68 -0.23 (-2.3%)         SSI 16.70 -0.50 (-2.9%)         HBC 9.99 -0.31 (-3.0%)         GVR 13.40 -0.70 (-5.0%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan