HQC 2.66 -0.17 (-6.0%)         HPG 41.15 -0.45 (-1.1%)         STB 18.90 -0.30 (-1.6%)         FLC 5.25 -0.03 (-0.6%)         ROS 3.68 0.04 (1.1%)         SHB 16.40 -0.50 (-3.0%)         TCB 33.85 -0.05 (-0.2%)         MBB 24.10 -0.30 (-1.2%)         ITA 7.75 -0.22 (-2.8%)         HAG 5.60 -0.26 (-4.4%)         PVD 20.70 -0.85 (-3.9%)         DLG 2.00 -0.07 (-3.4%)         LPB 13.65 -0.15 (-1.1%)         HUT 4.90 0.10 (2.1%)         SSI 33.20 -0.60 (-1.8%)         POW 13.85 0.00 (0.0%)         TCH 23.60 -0.75 (-3.1%)         PVS 18.80 -0.10 (-0.5%)         KBC 37.60 0.80 (2.2%)         ACB 27.60 -0.30 (-1.1%)        
EVS_ Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan