HPG 30.90 1.30 (4.4%)         TCB 24.00 0.05 (0.2%)         FLC 4.36 0.28 (6.9%)         ROS 2.31 0.06 (2.7%)         STB 14.55 -0.05 (-0.3%)         KLF 1.90 0.10 (5.6%)         VRE 28.35 0.25 (0.9%)         LPB 12.30 0 (0.0%)         HSG 15.40 -0.05 (-0.3%)         AMD 3.02 0.19 (6.7%)         TTF 7.99 -0.60 (-7.0%)         GEX 21.25 -0.20 (-0.9%)         ITA 5.10 -0.03 (-0.6%)         ACB 25.60 0.00 (0.0%)         ART 2.60 0.20 (8.3%)         VPB 25.70 0.10 (0.4%)         HAG 4.87 0.15 (3.2%)         HQC 1.74 0.01 (0.6%)         CTG 31.80 -0.20 (-0.6%)         MBB 18.85 0.05 (0.3%)        
EVS_ Thông báo chào bán đấu giá cả lô ra công chúng của cổ đông lớn Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP sở hữu tại CTCP Petec Bình Định 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan