PVS 14.10 0.20 (1.4%)         DXP 12.00 0.60 (5.3%)         BSR 7.40 0.20 (2.8%)         KLF 1.70 0.00 (0.0%)         OIL 8.60 0.50 (6.2%)         LPB 11.50 0.20 (1.8%)         VIG 1.10 0.10 (10.0%)         ACB 22.70 0.10 (0.4%)         SHS 12.30 0.10 (0.8%)         MBG 5.90 -0.10 (-1.7%)         AAS 7.90 -0.30 (-3.7%)         PPI 0.70 0.00 (0.0%)         BVB 11.10 0.30 (2.8%)         CEO 7.60 0.20 (2.7%)         MST 3.40 0.10 (3.0%)         TIG 7.00 0.00 (0.0%)         KSH 0.90 0.00 (0.0%)         NDN 16.80 0.10 (0.6%)         KVC 1.20 0.00 (0.0%)         SHB 15.70 0.10 (0.6%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan