ROS 3.64 -0.10 (-2.7%)         SHB 16.90 -1.70 (-9.1%)         STB 19.20 -1.40 (-6.8%)         HQC 2.83 -0.21 (-6.9%)         FLC 5.28 -0.26 (-4.7%)         DLG 2.07 -0.15 (-6.8%)         HUT 4.80 -0.30 (-5.9%)         HPG 41.60 -3.00 (-6.7%)         TCB 33.90 -2.30 (-6.4%)         MBB 24.40 -1.80 (-6.9%)         ITA 7.97 -0.59 (-6.9%)         SSI 33.80 -2.50 (-6.9%)         ART 5.90 0.10 (1.7%)         HAG 5.86 -0.44 (-7.0%)         LPB 13.80 -0.95 (-6.4%)         PVS 18.90 -2.00 (-9.6%)         POW 13.85 -0.90 (-6.1%)         KLF 2.80 -0.20 (-6.7%)         BSR 12.30 0 (0.0%)         CTG 35.90 -2.70 (-7.0%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sở hữu