TND 7.40 0 (0.0%)         MVB 16.50 0 (0.0%)         A32 25.40 0 (0.0%)         AAA 11.70 0 (0.0%)         AAM 11.45 0 (0.0%)         AAS 6.80 0 (0.0%)         AAV 8.00 0 (0.0%)         ABC 13.20 0 (0.0%)         ABI 37.20 0 (0.0%)         ABR 29.30 0 (0.0%)         ABS 10.60 0 (0.0%)         ABT 30.50 0 (0.0%)         AC4 3.00 0 (0.0%)         ACB 25.20 0 (0.0%)         ACC 19.15 0 (0.0%)         ACE 29.70 0 (0.0%)         ACL 13.20 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 13.80 0 (0.0%)         ACV 62.10 0 (0.0%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan