LPB 12.30 0 (0.0%)         ACB 25.20 -0.10 (-0.4%)         SHS 13.40 -0.30 (-2.2%)         PVS 13.90 -0.30 (-2.1%)         HUT 2.50 -0.10 (-3.9%)         NVB 9.10 0.10 (1.1%)         SHB 15.80 0.00 (0.0%)         MBG 5.40 -0.20 (-3.6%)         BSR 7.20 0 (0.0%)         BVB 13.40 0 (0.0%)         CEO 7.40 -0.10 (-1.3%)         NAB 14.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 -0.10 (-12.5%)         TVC 10.70 0.30 (2.9%)         TIG 6.70 0.00 (0.0%)         VIB 33.40 0 (0.0%)         LAS 7.80 0.70 (9.9%)         G36 8.60 0 (0.0%)         ART 2.40 0.00 (0.0%)         TNG 12.90 -0.40 (-3.0%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan