STB 15.60 -0.05 (-0.3%)         ITA 5.50 0.02 (0.4%)         TCH 19.70 -0.35 (-1.8%)         CTG 34.70 0.90 (2.7%)         HSG 18.40 -0.15 (-0.8%)         MBB 20.95 -0.05 (-0.2%)         HPG 36.95 0.10 (0.3%)         HAG 4.69 0.15 (3.3%)         TCB 24.80 -0.20 (-0.8%)         POW 11.55 0.15 (1.3%)         PVD 13.50 0.25 (1.9%)         DXG 14.85 0.45 (3.1%)         HBC 13.95 0.35 (2.6%)         TDH 8.29 0.54 (7.0%)         LPB 11.65 -0.20 (-1.7%)         NKG 13.05 0.70 (5.7%)         LDG 6.82 0.16 (2.4%)         BSR 7.30 0 (0.0%)         VPB 27.80 -0.50 (-1.8%)         SHB 17.00 -0.30 (-1.7%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty IDICO-CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan