TND 7.40 0 (0.0%)         MVB 16.50 0 (0.0%)         A32 25.40 0 (0.0%)         AAA 11.70 0 (0.0%)         AAM 11.45 0 (0.0%)         AAS 6.80 0 (0.0%)         AAV 8.00 0 (0.0%)         ABC 13.20 0 (0.0%)         ABI 37.20 0 (0.0%)         ABR 29.30 0 (0.0%)         ABS 10.60 0 (0.0%)         ABT 30.50 0 (0.0%)         AC4 3.00 0 (0.0%)         ACB 25.20 0 (0.0%)         ACC 19.15 0 (0.0%)         ACE 29.70 0 (0.0%)         ACL 13.20 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 13.80 0 (0.0%)         ACV 62.10 0 (0.0%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty NHH MTV giống gia súc Hải Dương 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan