SHS 10.50 -0.70 (-6.3%)         PVS 24.90 -1.40 (-5.3%)         IDC 49.00 -3.90 (-7.4%)         BSR 21.80 -1.20 (-5.2%)         CEO 24.20 -2.20 (-8.3%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.70 -1.40 (-5.4%)         TAR 28.00 0.10 (0.4%)         C4G 14.10 -0.40 (-2.8%)         IDJ 12.90 -1.00 (-7.2%)         PVC 19.70 -1.10 (-5.3%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.30 -0.40 (-5.2%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         PAS 7.80 -0.70 (-8.2%)         ABB 10.20 -0.40 (-3.8%)         SBS 8.00 -0.60 (-7.0%)         MBS 16.30 -0.90 (-5.2%)         BII 3.70 0.00 (0.0%)        
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN
CHI TIẾT