SHS 10.60 -0.60 (-5.4%)         PVS 24.60 -1.70 (-6.5%)         IDC 48.30 -4.60 (-8.7%)         BSR 21.90 -1.10 (-4.8%)         CEO 24.20 -2.20 (-8.3%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         HUT 24.60 -1.50 (-5.8%)         TAR 28.00 0.10 (0.4%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         C4G 14.00 -0.50 (-3.5%)         IDJ 13.00 -0.90 (-6.5%)         PVC 19.30 -1.50 (-7.2%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.30 -0.40 (-5.2%)         PAS 8.10 -0.40 (-4.7%)         SBS 8.10 -0.50 (-5.8%)         BII 3.60 -0.10 (-2.7%)         CEN 7.70 -1.00 (-11.5%)         ABB 10.10 -0.50 (-4.7%)         MBS 16.20 -1.00 (-5.8%)        
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
CHI TIẾT