A32 26.50 0 (0.0%)         AAA 10.30 0 (0.0%)         AAM 11.80 0 (0.0%)         AAV 5.00 0 (0.0%)         ABC 8.10 0 (0.0%)         ABI 23.00 0 (0.0%)         ABR 29.10 0 (0.0%)         ABS 26.90 0 (0.0%)         ABT 33.70 0 (0.0%)         AC4 4.50 0 (0.0%)         ACB 19.10 0 (0.0%)         ACC 19.00 0 (0.0%)         ACE 19.80 0 (0.0%)         ACL 17.50 0 (0.0%)         ACM 0.40 0 (0.0%)         ACS 8.00 0 (0.0%)         ACV 44.70 0 (0.0%)         ADC 10.20 0 (0.0%)         ADG 92.60 0 (0.0%)         ADP 16.60 0 (0.0%)         ADS 9.95 0 (0.0%)         AFC 10.00 0 (0.0%)         AFX 2.90 0 (0.0%)         AG1 4.00 0 (0.0%)         AGF 2.40 0 (0.0%)         AGG 28.00 0 (0.0%)         AGM 10.05 0 (0.0%)         AGP 19.70 0 (0.0%)         AGR 2.41 0 (0.0%)         AGX 13.50 0 (0.0%)         ALT 11.30 0 (0.0%)         ALV 2.20 0 (0.0%)         AMC 17.50 0 (0.0%)         AMD 3.13 0 (0.0%)         AME 6.90 0 (0.0%)         AMP 10.20 0 (0.0%)         AMS 6.80 0 (0.0%)         AMV 12.50 0 (0.0%)         ANT 9.00 0 (0.0%)         ANV 13.90 0 (0.0%)         APC 13.60 0 (0.0%)         APF 23.40 0 (0.0%)         APG 8.21 0 (0.0%)         API 8.30 0 (0.0%)         APL 14.00 0 (0.0%)         APP 5.60 0 (0.0%)         APS 2.00 0 (0.0%)         APT 4.00 0 (0.0%)         AQN 8.70 0 (0.0%)         ARM 29.60 0 (0.0%)         ART 2.20 0 (0.0%)         ASA 1.00 0 (0.0%)         ASD 3.90 0 (0.0%)         ASM 3.63 0 (0.0%)         ASP 5.09 0 (0.0%)         AST 43.50 0 (0.0%)         ATA 0.20 0 (0.0%)         ATB 0.50 0 (0.0%)         ATD 9.60 0 (0.0%)         ATG 0.60 0 (0.0%)         ATS 32.80 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 26.00 0 (0.0%)         AVF 0.40 0 (0.0%)         B82 0.40 0 (0.0%)         BAB 17.60 0 (0.0%)         BAL 9.70 0 (0.0%)         BAX 37.60 0 (0.0%)         BBC 46.50 0 (0.0%)         BBM 14.60 0 (0.0%)         BBS 11.00 0 (0.0%)         BBT 19.70 0 (0.0%)         BCB 8.20 0 (0.0%)         BCC 5.40 0 (0.0%)         BCE 6.50 0 (0.0%)         BCF 55.00 0 (0.0%)         BCG 4.62 0 (0.0%)         BCM 17.60 0 (0.0%)         BCP 13.20 0 (0.0%)         BDB 10.80 0 (0.0%)         BDC 13.00 0 (0.0%)         BDF 24.20 0 (0.0%)         BDG 30.10 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 15.50 0 (0.0%)         BDW 9.50 0 (0.0%)         BED 32.00 0 (0.0%)         BEL 9.50 0 (0.0%)         BFC 10.30 0 (0.0%)         BGW 19.10 0 (0.0%)         BHA 13.50 0 (0.0%)         BHC 2.70 0 (0.0%)         BHG 12.10 0 (0.0%)         BHK 10.10 0 (0.0%)         BHN 43.20 0 (0.0%)         BHP 4.20 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 25.00 0 (0.0%)         BID 34.30 0 (0.0%)         BII 0.60 0 (0.0%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.


Nội dung liên quan