VND 16.55 -0.20 (-1.2%)         HPG 21.50 0.35 (1.7%)         SHB 11.30 0.15 (1.4%)         SSI 21.20 0.00 (0.0%)         SHS 10.00 0.10 (1.0%)         VPB 19.65 0.15 (0.8%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         NKG 15.50 0.00 (0.0%)         HSG 14.65 0.10 (0.7%)         HHV 13.40 0.80 (6.4%)         KBC 26.15 0.95 (3.8%)         VIX 7.94 0.19 (2.5%)         HAG 9.68 0.05 (0.5%)         VCG 21.95 0.75 (3.5%)         NVL 14.10 0.05 (0.4%)         LCG 10.35 0.65 (6.7%)         MBB 19.85 0.25 (1.3%)         GEX 14.55 0.15 (1.0%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.95 -0.20 (-1.4%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.


Nội dung liên quan