ROS 3.64 -0.10 (-2.7%)         SHB 16.90 -1.70 (-9.1%)         STB 19.20 -1.40 (-6.8%)         HQC 2.83 -0.21 (-6.9%)         FLC 5.28 -0.26 (-4.7%)         DLG 2.07 -0.15 (-6.8%)         HUT 4.80 -0.30 (-5.9%)         HPG 41.60 -3.00 (-6.7%)         TCB 33.90 -2.30 (-6.4%)         MBB 24.40 -1.80 (-6.9%)         ITA 7.97 -0.59 (-6.9%)         SSI 33.80 -2.50 (-6.9%)         ART 5.90 0.10 (1.7%)         HAG 5.86 -0.44 (-7.0%)         LPB 13.80 -0.95 (-6.4%)         PVS 18.90 -2.00 (-9.6%)         POW 13.85 -0.90 (-6.1%)         KLF 2.80 -0.20 (-6.7%)         BSR 12.30 0 (0.0%)         CTG 35.90 -2.70 (-7.0%)        
Nghị quyết ĐHĐCĐ 
Năm 2020
 • (29/04/2020 17h00) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
Năm 2019
 • (06/04/2019 14h00) CBTT Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
Năm 2018
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp file
Năm 2017
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tải tệp file
Năm 2016
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp file
Năm 2015
 • Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2015 Tải tệp tin

Năm 2014
Năm 2013
 • Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ 04/2013           Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ 02/2013           Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ v/v Chuyển trụ sở chính           Tải tệp tin
Năm 2012
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012           Tải tệp tin
Năm 2011
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011           Tải tệp tin
Năm 2010
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010           Tải tệp tin
Năm 2009
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009           Tải tệp tin
Năm 2008
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008           Tải tệp tin