VND 16.55 -0.20 (-1.2%)         HPG 21.45 0.30 (1.4%)         SHB 11.35 0.20 (1.8%)         SSI 21.10 -0.10 (-0.5%)         SHS 9.90 0.00 (0.0%)         BSR 17.10 1.20 (7.6%)         VPB 19.60 0.10 (0.5%)         HSG 14.60 0.05 (0.3%)         NKG 15.50 0.00 (0.0%)         HHV 13.40 0.80 (6.4%)         KBC 26.10 0.90 (3.6%)         NVL 14.10 0.05 (0.4%)         HAG 9.69 0.06 (0.6%)         VIX 7.89 0.14 (1.8%)         VCG 21.90 0.70 (3.3%)         MBB 19.85 0.25 (1.3%)         LCG 10.25 0.55 (5.7%)         GEX 14.50 0.10 (0.7%)         PDR 13.90 -0.25 (-1.8%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)        
Nghị quyết ĐHĐCĐ 
Năm 2020
 • (29/04/2020 17h00) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
Năm 2019
 • (06/04/2019 14h00) CBTT Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
Năm 2018
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp file
Năm 2017
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tải tệp file
Năm 2016
 •  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp file
Năm 2015
 • Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2015 Tải tệp tin

Năm 2014
Năm 2013
 • Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ 04/2013           Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ 02/2013           Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHCĐ v/v Chuyển trụ sở chính           Tải tệp tin
Năm 2012
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012           Tải tệp tin
Năm 2011
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011           Tải tệp tin
Năm 2010
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010           Tải tệp tin
Năm 2009
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009           Tải tệp tin
Năm 2008
 • Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008           Tải tệp tin