SHS 10.40 -0.80 (-7.1%)         PVS 24.50 -1.80 (-6.8%)         IDC 48.30 -4.60 (-8.7%)         BSR 21.70 -1.30 (-5.7%)         CEO 24.10 -2.30 (-8.7%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.50 -1.60 (-6.1%)         TAR 27.80 -0.10 (-0.4%)         C4G 13.80 -0.70 (-4.8%)         IDJ 12.80 -1.10 (-7.9%)         PVC 19.10 -1.70 (-8.2%)         AMV 6.80 -0.40 (-5.6%)         TVC 7.20 -0.50 (-6.5%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         PAS 7.80 -0.70 (-8.2%)         ABB 10.10 -0.50 (-4.7%)         SBS 8.00 -0.60 (-7.0%)         MBS 16.00 -1.20 (-7.0%)         BII 3.70 0.00 (0.0%)        
BÁO CÁO CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH VÀ ETFS
CHI TIẾT