STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh được tổ chức vào ngày 25/05/2016 như sau

-       Tên cổ phần đấu giá:                                      Cổ phần CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh                                                  

-        Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá :                  3.484.972 cổ phần

-        Mệnh giá:                                                        10.000 đồng/cổ phần

-        Giá khởi điểm:                                                14.600 đồng/cổ phần

-       Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự:            10 nhà đầu tư

Trong đó:

·       Tổ chức: 0 nhà đầu tư

·       Cá nhân: 10 nhà đầu tư

-        Tổng số khối lượng cổ phần đăng ký mua:     9.919.600 cổ phần

-        Tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ:                    9.919.600 cổ phần.

-        Số lượng nhà đầu tư mua được cổ phần:        04 nhà đầu tư

-        Tổng số cổ phần đã chào bán thành công:      3.484.972  cổ phần

-        Mức giá trúng cao nhất:                                  17.300 đồng

-        Mức giá trúng thấp nhất:                                17.300 đồng

-        Mức giá trúng bình quân:                                17.300 đồng

 Nội dung liên quan