VND 16.65 -0.10 (-0.6%)         HPG 21.55 0.40 (1.9%)         SHB 11.30 0.15 (1.4%)         SSI 21.25 0.05 (0.2%)         SHS 9.90 0.00 (0.0%)         VPB 19.65 0.15 (0.8%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         NKG 15.85 0.35 (2.3%)         HSG 14.90 0.35 (2.4%)         HHV 13.35 0.75 (6.0%)         VIX 7.99 0.24 (3.1%)         KBC 26.15 0.95 (3.8%)         VCG 21.95 0.75 (3.5%)         HAG 9.68 0.05 (0.5%)         NVL 14.15 0.10 (0.7%)         LCG 10.35 0.65 (6.7%)         MBB 19.95 0.35 (1.8%)         GEX 14.60 0.20 (1.4%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.95 -0.20 (-1.4%)        
Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ THEO LÔ

CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP II QUẢNG BÌNH

--------***---------

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình tính đến 16h00 ngày 17/01/2023 như sau:

1.      Thời gian nhận đăng ký: Từ 8h00 ngày 27/12/2022 đến trước 16h00 ngày 17/01/2023

2.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 212.772 cổ phần (01 lô cổ phần)

3.      Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký: 03 nhà đầu tư.

4.     Tổng số lượng cổ phần đăng ký: 638.316 cổ phần, tương đương với 03 lần số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài (212.772 cổ phần). Trong đó:

-     Số lượng nhà đầu tư cá nhân

:

02 NĐT.

Đăng ký

:

425.544 cổ phần

o   Cá nhân trong nước

:

02 NĐT.

Đăng ký

:

425.544 cổ phần

o   Cá nhân nước ngoài

:

0 NĐT.

Đăng ký

:

0 cổ phần

-     Số lượng nhà đầu tư tổ chức

:

01 NĐT.

Đăng ký

:

212.772 cổ phần

o   Tổ chức trong nước

:

01 NĐT.

Đăng ký

:

212.772 cổ phần

o   Tổ chức nước ngoài

:

0 NĐT.

Đăng ký

:

0 cổ phần

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình thì phiên đấu giá bán cổ phần này sẽ được tiến hành do có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá.

-   Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 01/02/2023.

-   Thời gian bắt đầu tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 01/02/2023.

Trân trọng thông báo./.Nội dung liên quan