STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và Kinh Doanh vốn nhà nước tại CTCP thiết bị phụ tùng 
Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo kết quả phiên đấu giá cổ phần của Tổng  công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng ngày 06/04/2016 chi tiết như sau:

-          Tổng số cổ phần chào bán                                           : 592.008 cổ phần
-          Tổng số nhà đầu tư đăng ký                                        : 02 Nhà đầu tư
-          Tổng số nhà đầu tư tham gia hợp lệ                : 02 Nhà đầu tư
-          Tổng số cổ phần đăng ký mua                        : 1.184.016 cổ phần
-          Tổng số cổ phần đặt mua                                            : 1.184.016  cổ phần
-          Tổng số cổ phần được mua                                         : 592.008 cổ phần
-          Tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần           : 01 Nhà đầu tư, trong đó:
 
Cá nhân                                                                                              : 01 Nhà đầu tư
Tổ chức                                                                                               : 0 Nhà đầu tư
-          Giá trúng đấu giá                                                                    : 4.200 đồng/cổ phần
 
Thông báo trúng đấu giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng đấu giá.
 
Trân trọng thông báo./.
BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ


Nội dung liên quan