STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Xí nghiệp Giống cây trồng Thường Tín 
Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo kết quả phiên đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Giống cây trồng Thường Tín ngày 14/05/2014 chi tiết như sau:
-          Tổng số cổ phần chào bán                                           : 314.300 cổ phần
-          Tổng số nhà đầu tư đăng ký                                        : 05 Nhà đầu tư
-          Tổng số nhà đầu tư tham gia hợp lệ                : 05 Nhà đầu tư
-          Tổng số cổ phần đăng ký mua                                    : 370.600cổ phần
-          Tổng số cổ phần đặt mua                                            :  370.600 cổ phần
-          Tổng số cổ phần được mua                                         : 314.300 cổ phần
-          Tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần           : 05 Nhà đầu tư, trong đó:
Cá nhân                                                                                              : 04 Nhà đầu tư
Tổ chức                                                                                               : 01 Nhà đầu tư
-          Giá trúng đấu giá cao nhất                                          : 10.200 đồng/cổ phần
-          Giá trúng đấu giá thấp nhất                                        : 10.100 đồng/cổ phần
-          Giá trúng đấu giá bình quân                                        : 10.132 đồng/cổ phần           
Thông báo trúng đấu giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng đấu giá.
 
Trân trọng thông báo./.
BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁNội dung liên quan