STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Xí nghiệp Giống vật nuôi Hà Nội 
Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo kết quả phiên đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Giống vật nuôi Hà Nội ngày 14/05/2014 chi tiết như sau:

- 
Tổng số cổ phần chào bán                                           : 717.400 cổ phần
-  Tổng số nhà đầu tư đăng ký                                        : 04 Nhà đầu tư
-  Tổng số nhà đầu tư tham gia hợp lệ                : 04 Nhà đầu tư
-  Tổng số cổ phần đăng ký mua                                    : 757.500 cổ phần
-  Tổng số cổ phần đặt mua                                            : 757.500cổ phần
-  Tổng số cổ phần được mua                                         : 717.400 cổ phần
-  Tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần           : 04 Nhà đầu tư, trong đó:

Cá nhân                                                                                              : 03 Nhà đầu tư
Tổ chức                                                                                               : 01 Nhà đầu tư
-   Giá trúng đấu giá cao nhất                                          : 10.200 đồng/cổ phần
-   Giá trúng đấu giá thấp nhất                                        : 10.100 đồng/cổ phần
-   Giá trúng đấu giá bình quân                                        : 10.106 đồng/cổ phần           

Thông báo trúng đấu giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng đấu giá.
 
Trân trọng thông báo./.
BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ


Nội dung liên quan