HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Thông báo loại cổ phiếu HID (HOSE) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã HID (CTCP Halcom Việt Nam) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 -           Ngày hiệu lực: 10/11/2022.

 -           Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 06 tháng năm 2022 là số âm.


Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan