HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương 
 Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương của cổ đông có tên sau đây:

1.      Họ và tên cổ đông: Lê Thạc Tùng

Số CMND: 012056169  Ngày cấp: 30/06/2012  Nơi cấp: Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 60.000 cổ phần

Ai nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, vui lòng liên hệ với bà Vũ Quỳnh Ngọc qua số điện thoại 024.37726699 ext: 214.

Sau 15 ngày kể từ ngày thông tin này được công bố trên trang web của OCS mà không có thông tin phản hồi thì OCS xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định.

 

Trân trọng cảm ơn!Nội dung liên quan