STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo mất sổ cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OJB) 
Ngày 21/10/2014, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương có nhận Giấy đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có thông tin như sau:
 
STT
Tên cổ đông
Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
Số lượng cổ phần sở hữu
Ghi chú
1
Đặng Thị Liên
030219682
07/04/2004
Hải Phòng
500
 
 
(Đính kèm giấy đề nghị cấp lại sổ cổ phần của cổ đông Đặng Thị Liên)

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đại Dương cho niêm yết thông tin báo mất sổ của cổ đông nêu trên lên bản tin tại Quý Ngân hàng.
Đến ngày 11/11/2014 (sau 15 ngày) nếu không nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông nói trên, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương sẽ tiến hành cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đặng Thị Liên.
 
Trân trọng.


Nội dung liên quan