STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo số lượng đăng ký mua Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ 
Thông báo số lượng đăng ký mua Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ

Căn cứ theo Quy chế đấu giá, đến thời điểm hết hạn đăng ký tham dự đấu giá là 15h00 ngày 22/06/2016, số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá chi tiết như sau:

STT

Nhà đầu tư

Số lượng

Khối lượng CP đăng ký

1

Cá nhân trong nước

0

0

2

Tổ chức trong nước

0

0

3

Cá nhân nước ngoài

0

0

4

Tổ chức nước ngoài

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

Trân trọng thông báo./.

                                                          

                                                                                                                                                                                                             

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung liên quan