STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo số lượng đăng ký mua cổ phần tại Xí nghiệp Giống Cây trồng Thường Tín 
THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN
TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG CÂY TRỒNG THƯỜNG TÍN
--------***---------
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Giống cây trồng Thường Tín như sau:
STT
Nhà đầu tư
Tổng cộng
Số lượng nhà đầu tư
Khối lượng cổ phần
1
Cá nhân trong nước
4
350.600
2
Tổ chức trong nước
1
20.000
3
Cá nhân nước ngoài
0
0
4
Tổ chức nước ngoài
0
0
 
Tổng cộng
5
370.600
 
Trân trọng thông báo./.
BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁNội dung liên quan