VND 16.40 -0.35 (-2.1%)         HPG 21.15 0.00 (0.0%)         SSI 21.00 -0.20 (-0.9%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         SHB 11.25 0.10 (0.9%)         SHS 9.80 -0.10 (-1.0%)         VPB 19.50 0.00 (0.0%)         HSG 14.55 0.00 (0.0%)         NKG 15.30 -0.20 (-1.3%)         KBC 26.00 0.80 (3.2%)         HAG 9.65 0.02 (0.2%)         NVL 14.05 0.00 (0.0%)         MBB 19.85 0.25 (1.3%)         VIX 7.84 0.09 (1.2%)         GEX 14.45 0.05 (0.4%)         HHV 13.15 0.55 (4.4%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.85 -0.30 (-2.1%)         STB 27.20 0.40 (1.5%)         POW 12.30 0.10 (0.8%)        
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ/ IPO
CHI TIẾT