SHS 10.40 -0.80 (-7.1%)         PVS 24.50 -1.80 (-6.8%)         IDC 48.20 -4.70 (-8.9%)         BSR 21.70 -1.30 (-5.7%)         CEO 23.90 -2.50 (-9.5%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.20 -1.90 (-7.3%)         TAR 27.90 0.00 (0.0%)         C4G 13.90 -0.60 (-4.1%)         IDJ 12.90 -1.00 (-7.2%)         PVC 19.30 -1.50 (-7.2%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.20 -0.50 (-6.5%)         PAS 7.90 -0.60 (-7.1%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         ABB 10.20 -0.40 (-3.8%)         SBS 7.90 -0.70 (-8.1%)         MBS 16.10 -1.10 (-6.4%)         TNG 21.80 -1.40 (-6.0%)        
BÁO CÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
CHI TIẾT