Giới thiệu về EVEREST

Được thành lập vào tháng 12 năm 2006, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) đã có 16 năm phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán và trải qua nhiều giai đoạn tái cấu trúc. Hiện tại, EVS định hướng phát triển theo hướng trở thành công ty tài chính công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để bắt kịp và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường với 3 giá trị cốt lõi:

 • Tiên phong
 • Minh bạch
 • Trách nhiệm

Lịch sự kiện

 • CVN_ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • PRC_Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • C12_Thông báo việc thay đổi lần thứ 6 thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền Tải tệp tin
 • VBB Thông báo Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • ALV_Thông báo Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tải tệp tin
Xem thêm

Báo cáo tài chính & Tóm tắt kết quả kinh doanh

 • (18/08/2023 16h00): CBTT đính chính thông tin đã trình bày trong BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2023 Tải tệp tin
 • (14/08/2023 16h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét (theo mẫu HNX) Tải tệp tin
 • (14/08/2023 16h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét Tải tệp tin
 • (14/08/2023 16h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét Tải tệp tin
 • (14/08/2023 16h00): Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét Tải tệp tin
Xem thêm

Công bố thông tin

 • Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề Tải tệp tin
 • (20/09/2023 16h30): EVS_CBTT_ Quyết định số 948/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tải tệp tin
 • (20/09/2023 16h00): EVS_CBTT_ Công văn về việc đính chính công bố thông tin Tải tệp tin
Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp tin
 • (29/04/2020 17h00) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
 • (06/04/2019 14h00) CBTT Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
Xem thêm

Quản trị công ty

Xem thêm